โค้ด VBA ก็มีฟังก์ชั่น คล้ายใน Excel โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ Application.WorksheetFunction. ตามด้วยฟังก์ชั่นที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการหาจำนวนนับ ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่น CountA ได้ใน VBA

ตัวอย่างที่ 1 ให้หาจำนวนชื่อทั้งหมดว่ามีกี่คน?

สามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้

Sub grade()
'
'
NumRows = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A"))
MsgBox "จำนวนคนทั้งหมด " & NumRows - 1 & " คน"
'
End Sub

บรรทัดแรก ในตัวแปร NumRows จะเก็บค่าเลข 5 คือผลจากการใช้ฟังก์ชั่น CountA ในคอลัมน์ A

ส่วนบรรทัด MsgBox จะมีข้อความแสดง “จำนวนคนทั้งหมด 4 คน” เนื่องจากโค้ดได้เอา NumRows – 1 จึงเท่ากับ 4

เราสามารถนำ CountA มานับจำนวนคอลัมน์ ก็ได้ โดยรูปแบบโค้ด คือ

NumCol = Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(1))

ค่าตัวแปร NumCol จะจัดเก็บตัวเลข 3 นั้นเอง