For…Next คู่กับ If…Else

By |2019-09-09T13:15:07+07:00กันยายน 9th, 2019|VBA for Excel|

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งจำเป็นต้องวนลูป เพื่อดึงข้อมูลบางอย่างออกมาคำนวน สำหรับ VBA ใน Excel ก็เหมือนกัน รูปแบบโครงสร้างของ For...Next For ตัวแปร = จำนวนเริ่มต้น To จำนวนสิ้นสุด Step จำนวนแต่ละขั้น Next ตัวแปร ตัวอย่างเช่น For i = 1 To 10      MsgBox i Next i [...]