วนลูป for เก็บข้อมูลเข้า array 1มิติ (VBA for Excel)

By |2020-01-14T16:24:36+07:00มกราคม 14th, 2020|VBA for Excel|

การเก็บข้อมูลตัวแปรที่มีจำนวนมากๆ อาจจะไม่สะดวก ถ้าข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันและมีจำนวนมาก จึงนิยมเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรประเภท Array ตัวอย่าง การวนลูป For เพื่อเก็บข้อมูลเข้าอาร์เรย์ 1 มิติ แบบง่าย Dim x_name() As String 'ประกาศตัวแปร x_name ให้เป็นอาร์เรย์ แบบเก็บข้อความ x_size = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) 'ให้ตัวแปร x_size เก็บตัวเลขจำนวนบรรทัดที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A ReDim x_name(1 To x_size) 'กำหนดขอบเขตตัวแปรย่อยใน Array ให้เริ่มจาก [...]

For…Next คู่กับ If…Else

By |2019-09-09T13:15:07+07:00กันยายน 9th, 2019|VBA for Excel|

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งจำเป็นต้องวนลูป เพื่อดึงข้อมูลบางอย่างออกมาคำนวน สำหรับ VBA ใน Excel ก็เหมือนกัน รูปแบบโครงสร้างของ For...Next For ตัวแปร = จำนวนเริ่มต้น To จำนวนสิ้นสุด Step จำนวนแต่ละขั้น Next ตัวแปร ตัวอย่างเช่น For i = 1 To 10      MsgBox i Next i [...]

Go to Top