สร้าง Message Box คำถาม

ในบางครั้งการเขียนโค้ด หรือ VBA แบบมีทางเลือก ก็จำเป็นต้องรับข้อมูลคำตอบจากผู้ใช้งาน เราสามารถประยุกต์ใช้ Message Box เพื่อถามผู้ใช้งานได้

ตัวอย่าง

Public Sub msg_box1()
  If MsgBox("คุณต้องการคำนวณผลหรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "แจ้งการคำนวณผล") = vbYes Then
    MsgBox "คุณกดที่ Yes", , "Result"
  Else
    MsgBox "คุณกด No", , "ไม่ต้องการ"
  End If
End Sub

ใน VBA จะเก็บค่ากด vbYes เป็นตัวเลข 6 และ เก็บค่ากด vbNo เป็นตัวเลข 7 เราสามารถเขียน VBA ตรวจสอบดูตัวเลขได้ ดังนี้

Public Sub msg_box2()
  If MsgBox("คุณต้องการคำนวณผลหรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "แจ้งการคำนวณผล") = vbYes Then
    MsgBox vbYes & " คุณตอบ Yes"
  Else
    MsgBox vbNo & " คุณตอบ No"
  End If
End Sub

สามารถใช้ตัวเลข มาตั้งเงื่อนไขแทน vbYes หรือ vbNo ได้ ตัวอย่างดังต่อไปนี้

Public Sub msg_box3()
  Dim result As Integer
  result = MsgBox("คุณต้องการคำนวรผลหรือไม่?", vbYesNo + vbQuestion, "แจ้งการคำนวณผล")
  Select Case result
    Case Is = 6
      MsgBox "คุณตอบ Yes"
    Case Is = 7
      MsgBox "คุณตอบ No"
  End Select
End Sub