DekBC.com

  • เป็นเว็บไซต์บล็อกส่วนบุคคล ที่นำเสนอสิ่งที่ตนสนใจ เพื่อสามารถย้อนกลับมาดูได้ภายหลัง อาทิ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ อื่นๆ
  • การนำเสนอในเว็บไซต์ไม่ได้มีความต่อเนื่องในแต่ละโพส ผู้ใช้งานสามารถดูโพสที่สนใจได้ โดยไม่จำเป็นที่ต้องดูไล่เรียงแต่ละโพส
  • เราหวังว่า เว็บไซต์ DekBC.com อาจมีประโยชน์กับท่านใดบ้าง ไม่มากก็น้อย เรายินดีน้อมรับคำติชม แนะนำ ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 

Apisornthai@gmail.com

Webmaster