โดยปกติ Excel สามารถใช้ ปุ่ม End ในการกระโดดข้ามไปหาเซลสุดท้ายได้ และอาจบังคับทิศทางจากปุ่มลูกศร

ในบางครั้งถ้าจะบันทึกข้อมูลต่อ ก็จำเป็นต้องทราบบรรทัดสุดท้าย เพื่อจะนำข้อมูลใหม่ เข้าไปต่อได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้วิธีพร็อพเพอร์ตี้ End มาช่วยในการวิ่งหาเซลจุดสุดท้ายได้

ตัวอย่าง เขียนโค้ด VBA เพื่อหาบรรทัดสุดท้าย เพื่อพิมพ์ชื่อ สมหมาย ต่อเข้าไป

จากตัวอย่าง เราต้องหาจุดอ้างอิง เช่นเซลบรรทัดแรก หรือ เซลบนสุด และใช้ End Property ในการควบคุมทิศทาง ดังต่อไปนี้

Public Sub End_Row()
  Dim num_row As Integer
  Worksheets("Sheet1").Range("b1").End(xlDown).Select
  num_row = Selection.Row
End Sub

จากโค้ด ตัวแปร num_row จะเก็บค่าบรรทัด ก็คือเลข 5 ไว้ จึงสามารถรู้ถึงบรรทัดสุดท้ายได้ ดังนั้นถ้าต้องการเขียนคำว่า “สมหมาย” ต่อเข้าไปสามารถนำตัวแปร num_row มาบวก1 จึงเขียนโค้ดได้ดังนี้

Public Sub End_Row()
  Dim num_row As Integer
  Worksheets("Sheet1").Range("b1").End(xlDown).Select
  num_row = Selection.Row
  Cells(num_row + 1, "b").Value = "สมหมาย"
End Sub