การเก็บข้อมูลตัวแปรที่มีจำนวนมากๆ อาจจะไม่สะดวก ถ้าข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันและมีจำนวนมาก จึงนิยมเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรประเภท Array

ตัวอย่าง การวนลูป For เพื่อเก็บข้อมูลเข้าอาร์เรย์ 1 มิติ แบบง่าย

Dim x_name() As String
‘ประกาศตัวแปร x_name ให้เป็นอาร์เรย์ แบบเก็บข้อความ

x_size = Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))
‘ให้ตัวแปร x_size เก็บตัวเลขจำนวนบรรทัดที่มีข้อมูลในคอลัมน์ A
ReDim x_name(1 To x_size)
‘กำหนดขอบเขตตัวแปรย่อยใน Array ให้เริ่มจาก 1 ถึง x_size ซึ่งเก็บเลข 6 จากตัวอย่าง
For i = 1 To x_size
x_name(i) = Cells(i, 1).Value
MsgBox x_name(i)
Next i

จะเห็นได้ว่า โค้ดที่เราเขียนจะกระชับสั้น และ ดูง่ายขึ้น ถ้าต้องการดึงข้อมูลออกมาจาก Array ก็สามารถทำได้ดังนี้

‘*****ส่วนของดึงข้อมูลออกมาไว้ในคอลัมน์ B
For i = 1 To x_size
Cells(i, 2).Value = x_name(i)
Next i