ค้นหาเนื้อหา

เนื้อหาใหม่ล่าสุด

  • วนลูป For เพิ่มข้อมูลเข้า Array

วนลูป for เก็บข้อมูลเข้า array 1มิติ (VBA for Excel)

Categories: VBA for Excel|Tags: , , , |

การเก็บข้อมูลตัวแปรที่มีจำนวนมากๆ อาจจะไม่สะดวก ถ้าข้อมูลเป็นประเภทเดียวกันและมีจำนวนมาก จึงนิยมเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรประเภท Array ตัวอย่าง การวนลูป For เพื่อเก็บข้อมูลเข้าอาร์เรย์ 1 มิติ แบบง่าย Dim x_name() As String 'ประกาศตัวแปร x_name ให้เป็นอาร์เรย์ แบบเก็บข้อความ

For…Next คู่กับ If…Else

Categories: VBA for Excel|Tags: , , |

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งจำเป็นต้องวนลูป เพื่อดึงข้อมูลบางอย่างออกมาคำนวน สำหรับ VBA ใน Excel ก็เหมือนกัน รูปแบบโครงสร้างของ For...Next For ตัวแปร = จำนวนเริ่มต้น To จำนวนสิ้นสุด Step จำนวนแต่ละขั้น Next ตัวแปร ตัวอย่างเช่น

VBA นับจำนวน โดยใช้ CountA

Categories: VBA for Excel|Tags: , |

โค้ด VBA ก็มีฟังก์ชั่น คล้ายใน Excel โดยมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้ Application.WorksheetFunction. ตามด้วยฟังก์ชั่นที่ต้องการ ในกรณีที่ต้องการหาจำนวนนับ ก็สามารถใช้ฟังก์ชั่น CountA ได้ใน VBA ตัวอย่างที่ 1 ให้หาจำนวนชื่อทั้งหมดว่ามีกี่คน? สามารถเขียนโค้ดได้ดังนี้ Sub

ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019

Categories: Visual Basic.Net for Visual Studio|Tags: , , , , |

การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 หรือ เวอร์ชั่น 16.2 เข้าเว็บไซต์ไปที่ https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ คลิกที่ปุ่ม Free download ในส่วนของ Community ติดตั้งโปรแกรม จากไฟล์ที่ดาว์นโหลด และคลิกที่ปุ่ม Continue เลือก .NET

REVIEWED PRODUCT

Mauris viverra atisan ipsum eget felis prims efficitur varius

In quis lectus sed leo elementum faucibus in dapibus dictum. Nullamolestie tortor nec lectus venenatis, sed blandit dui, dolor at bibendum.

Read more

Tutorials & Guides

For…Next คู่กับ If…Else

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งจำเป็นต้องวนลูป เพื่อดึงข้อมูลบางอย่างออกมาคำนวน สำหรับ VBA

Go to our forum

Hey! Join Our Community

Nulla molestie tortor nec lectus venenatis, sed blandit dui finibus. Curabitur feugiat vulputate purus ipsums dolores ficilis uns etra.

Sign up